Názorový test Zvolen

Test zhody Vašich názorov s názormi kandidátov na primátora Zvolena pre komunálne voľby 2010. Zúčastnili sa všetci kandidáti. Otázky pripravilo Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy – CEPTA.

Odpovedzte na otázky, ktoré sa môžu riešiť behom nasledujúceho volebného obdobia. Zistíte, kto chce najlepšie zastupovať práve Vás.
Nemusíte hlasovať o všetkom – otázky, ktoré vynecháte, sa do výpočtu nezahrnú. Pri každej otázke môžete nastaviť, nakoľko je pre Vás dôležitá.
Test je vytvorený na základe odpovedí jednotlivých kandidátov. Vo výsledkoch sú zobrazení tí, ktorí nám odpovedali.
Tlačidlom „Ďalej“ sa posuniete vždy na ďalšiu otázku, tlačidlo „Naspäť“ Vás vráti k predchádzajúcej.
Dôležité pre mňa
Názorový test Zvolen
Množstvový zber komunálnych odpadov a poplatky za odpad
Mal by byť zavedený systém množstvového zberu komunálnych odpadov pre občanov mesta Zvolen a zároveň kalkulácia poplatku za odpad na základe vyprodukovaného množstva odpadu?
Dôležité pre mňa
Názorový test Zvolen
Environmentálne zóny
Mali by sa zaviesť environmentálne zóny, teda zóny so zníženou hlučnosťou a emisiami v ovzduší, v obytných častiach mesta Zvolen?
Dôležité pre mňa
Názorový test Zvolen
Transparentnosť – zmluvy mesta na webe
Malo by sa zavieť pravidlo transparentnosti – akákoľvek zmluva mesta je platná až vtedy, keď je verejne prístupná na stránke mesta Zvolen?
Dôležité pre mňa
Názorový test Zvolen
Rovné rozdeľovanie financií z dotácií
Malo by byť rovné rozdeľovanie financií z dotácií (XY €/osobohodina) na projekty a aktivity pre zmysluplné trávenie voľného času mládeže v meste Zvolen?
Dôležité pre mňa
Názorový test Zvolen
Účasť zástupcov verejnosti pri verejných obstarávaniach mesta
Mali by sa vytvoriť podmienky pre účasť zástupcov verejnosti pri tvorbe a realizácii všetkých verejných obstarávaní mesta Zvolen?
Dôležité pre mňa
Názorový test Zvolen
Lokálna sebestačnosť mesta Zvolen
Mali by sa prijať opatrenia na zvýšenie lokálnej sebestačnosti mesta Zvolen (energia, voda, potraviny, lokálna ekonomika...)?
Dôležité pre mňa
Názorový test Zvolen
Zrovnoprávnenie nemotorovej a motorovej dopravy
Mala by sa zrovnoprávniť nemotorová a motorová doprava v meste Zvolen?
Dôležité pre mňa
Názorový test Zvolen
Nový územný plán
Potrebuje mesto Zvolen podľa Vášho názoru nový územný plán?
Dôležité pre mňa
Názorový test Zvolen
Ochrana zelených plôch
Mala by sa uprednostňovať ochrana zelených plôch intravilánu mesta Zvolen pred novou zástavbou a budovaním parkovacích miest?
Dôležité pre mňa
Názorový test Zvolen
Materské centrum vo Zvolene
Malo by sa vybudovať Materské centrum v centre Zvolena?
Dôležité pre mňa
Názorový test Zvolen
Protikorupčný program
Mal by sa zaviesť komplexný protikorupčný program vo Zvolene najneskôr do roku 2012 (http://transparency.sk/ponuka-protikorupcnej-strategie-tis-pre-mesta/)?
Dôležité pre mňa
Názorový test Zvolen
Komunitné centrum vo Zvolene
Malo by sa vybudovať Komunitné centrum vo Zvolene pre seniorov a mládež Zvolena?
Teraz už len stlačte 'Hlasovať'
Záložky a zdieľanie
pošli na vybrali.sme.sk